Alcer Guipuzkoa

Local soziala ( Amara) : 943 469 047

Ordutegia: 08:00-13:00 

Ospitala : 943 473 636

Ordutegia: 08:00-15:00

Datuen babesa

Indarrean dagoen araudian, 2016/679 (EB) Erregelamenduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenean, 2016ko apirilaren 27koan, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituenean eta 3/2018 LEGE ORGANIKOAN, ABENDUAREN 5EKOAN, DATU PERTSONALAK BABESTEARI ETA ESKUBIDE DIGITALAK BERMATZEARI BURUZKOAN, xedatutakoaren arabera, ALCER GIPUZKOAk, tratamenduaren arduradun gisa jardunez, indarrean dagoen araudia betetzen duela eta zure datu pertsonalak gure datu-baseko fitxategi batean (automatizatua edo ez) sartuko direla, ahalik eta zerbitzu eta arreta  onena eskaintzeko.

Lege honen menpean Alcer-Gipuzkoak ez ditu datu hauek osoki edo partzialki emango edozein enpresa edo erakunderi eta ez ditu goian aipatutakoa ez den beste helburu batetarako erabiliko.

Datuen titularrak sarbide, zuzenketa, ezeztapen, aurkakotasun, mugaketa eta datuok transferitzeko eskubideak bete ditzake 3/2018 lege organikoan agertzen den baldintzetan eta zehaztutako epeetan, hona zuzenduta:

Alcer-Gipuzkoa
Real Cía Gipuzkoana de Caracas 12 behea
20011 Donostia (Gipuzkoa)
Telf: 943469047
Fax: 943444473
E-mail: alcer@alcergipuzkoa.org